Tư vấn thiết kế xây dựng và phối hợp thực hiện các lộ trình đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  • Cung cấp thông tin pháp lý và chính sách đầu tư
  • Khảo sát, lập và quản lý dự án
  • Thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công
  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
  • Tư vấn ứng dụng và thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin khác