Đào tạo và chuyển giao công nghệ

  • Tổ chức các khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ khách hàng trong các dự án về giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin do VDO Trading triển khai
  • Hợp tác với các trường đại học và các trung tâm đào tạo hàng đầu trong nước nhằm tư vấn chương trình giảng dạy và thu hút nguồn lực chất lượng cao
  • Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên
  • Đào tạo phần cứng Server, Workstation, Networking, Storages, NAS, SAN
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ các hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm Cisco, IBM, HP, Microsoft, Oracle, SAP, Dell, VMWare, Juniper, NCR…
  • Đào tạo chứng chỉ của Cisco, Oracle, SAP, Microsoft, VMWare