Các dịch vụ công nghệ thông tin khác

  • Cho thuê phần cứng thiết bị công nghệ thông tin
  • Bảo trì thiết bị, hệ thống mạng, máy chủ
  • Cho thuê ngoài hệ thống công nghệ thông tin
  • Dịch vụ thuê Quản trị vận hành hệ thống mạng, máy chủ
  • Dịch vụ Ngăn ngừa và khắc phục rủi ro
  • Dịch vụ cung ứng cho Thuê ngoài nhân sự công nghệ thông tin
  • Dịch vụ Di rời hệ thống công nghệ thông tin